Представяне

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост (по-нататък Камарата) е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дийност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България.

Дейността на Камарата се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и нейния устав. Камарата е юридическо лице, със седалище и адрес на управление - гр.Стамболийски, ул"Заводска" №1. Камарата има собствен печат.

Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове. Съществуването й не е ограничено със срок и може да открива клонове.

Целите на Камарата са: да представлява интересите на членовете си пред правителствените, държавните и местните органи; да защитава социалните и икономически интереси на своите членове и на бранша като цяло. Камарата няма административни функции. Тя се занимава дамо с проблемите от взаимен интерес, определени от Общото събрание или по поръчение на членовете в съответсвие с Устава.

Средствата за постигане на целите на Камарата са: предприема инициативи и участва в разработването на проекти за нормативни актове, отнасящи се за бранша; съдейства за осъществяването на преки връзки и взаимно изгодно сътрудничество с партньори в страната и в чужбина; членува в национални и международни съюзи и организации; полага грижи за недопускане на нелоялна конкуренция между членовете си; подпомага обучението и преквалификацията на кадрите; съдейства на членовете си за установяване на търговски контакти в страната и в чужбина; участва като страна по колективното трудово договаряне в бранша; изпълнява и други задачи, възложени от Общото събрание или от отделни членове.

Предмет на дейност на Камарата: прави проучвания, анализи и експертни оценки, съдейства за участие на членовете си в панаири и изложби, както и за информационното осигуряване на членовете си, извършва обучение, квалификация и други дейности в съответствие с целите си.

Фотогалерия

Прочетено: 1854